Havner og havneanlegg


BLI EN GODKJENT ISPS HAVN
Drifter du et havneanlegg som skal motta skip i internasjonal trafikk, må anlegget være godkjent av Kystverket som ivaretar ISPS koden, §43 i “Havne- og farvannsloven”, «Forskrift om sikring av havner» og «Forskrift om sikring av havneanlegg».

VI  GIR DEG VERKTØYENE OG KOMPETANSEN
slik at din organisasjon kan agere på best mulig måte i en truet situasjon. Vi trener din organisasjon i å oppdage avvik fra normaliteter, og gjennom denne treningen kan organisasjonen bedre forhindre at en hendelse inntreffer eller eskalerer. Med gode verktøy og trening har du en plan og kan iverksette tiltak mot tilsiktede og utilsiktede hendelser.

  • Sårbarhetsvurderinger og analyser
  • Sikrings- og beredskapsplaner
  • Revisjoner
  • Øvelser, driller, trening og kurs
  • Rådgivning og bistand

Safe4 Risk Solutions AS bistår din organisasjon med rådgiving og opplæring slik at havnen du drifter lever opp til reglene om havnesikring som forvaltes etter ISPS koden, §43 i “Havne- og farvannsloven”, «Forskrift om sikring av havner» og «Forskrift om sikring av havneanlegg».

Safe4 Risk Solutions AS er en godkjent sikringsvirksomhet og er din støttespiller gjennom hele godkjenningsprosessen. Vi sørger for at dine folk er rustet til å takle uventende og forventede hendelser, og vi kan tilby deg kurs og rådgivning innen områdene listet opp her.