Sikker håndtering av farlig gods/farlig stoff


Om kurset

Farlige stoffer er i utstrakt bruk til nyttige formål, hvilket også medfører transport av farlig gods.

Kurset på 3 timer gir en enkel oversikt over farlige stoffer / farlig gods og avsluttes med en enkel øvelse med håndtering av en ulykkessituasjon.

Hvem bør delta

Kurset er egnet for alle som har befatning med farlige stoffer / farlig gods.
Myndighetene stiller krav om at:
Virksomheten skal sørge for at alle som har befatning med farlige stoffer / farlig gods har tilstrekkelig
kunnskap og ferdigheter som gjør dem i stand til å utføre oppgavene på en sikker og forsvarlig
måte.

Det stilles ikke krav til forkunnskaper for å gjennomgå kurset.

Innhold

 • Definisjon av farlige stoffer
 • Merking av farlige stoffer
 • Håndtering og håndtering av ulykker
 • Sikkerhetsdatablad
 • Case
 • Definisjon av farlig gods
 • Regelverk for transport
 • ADR-klassene for landtransport
 • Merking av farlig gods
 • Case
 • Håndtering av ulykke

Kontakt

Forespørsler om kurset og påmelding kan rettes til Guy Power på mail gp@safe4.com eller telefon  958 69 490.

Etter forespørsel og bestilling kan vi levere dette kurset på lokasjon til ønsket tidspunkt.