Barnehager Skoler og Utdanningsinstitusjoner


Samfunnet er meget opptatt av at førskolebarn, skolebarn og studenter skal ha en trygg hverdag.  De senere års terroranslag mot skoler rundt om i verden har med all tydelighet vist viktigheten av en god beredskap for å håndtere situasjoner der menneskers liv og helse kan bli eller blir truet.

Tjenester:

  • Sårbarhetsvurderinger og analyser
  • Sikrings- og beredskapsplaner
  • Revisjoner
  • Øvelser, driller, trening og kurs
  • Rådgivning og bistand

VI  GIR DEG VERKTØYENE OG KOMPETANSEN
slik at din organisasjon kan agere på best mulig måte i en truet situasjon. Vi trener din organisasjon i å oppdage avvik fra normaliteter, og gjennom denne treningen kan organisasjonen bedre forhindre at en hendelse inntreffer eller eskalerer.
Med gode verktøy og trening har du en plan og kan iverksette tiltak mot tilsiktede og utilsiktede hendelser.Barnehagens barn og skolens elever kan konsentrere seg om sine skoleoppgaver mens skoleledelsen er drillet i å takle uønskede hendelser.

FOR SENT Å PLANLEGGE NÅR HENDELSEN HAR INNTRUFFET
Vi trener din organisasjon i å oppdage avvik fra normaliteter, og på denne måten forhindre at en hendelse eskalerer.

Hvordan skoleledelsen håndterer funn av mistenkelige gjenstander, bortføring/kidnapping, gisseltaking, væpnede angrep og trusler fremsatt i sosiale media som er alvorlige trusler mot liv og helse har stor innflytelse på utfallet av hendelsen. Riktig førstelinjehåndtering fra virksomhetsleder og ansatte før nødetater ankommer, kan påvirke hendelsesforløpet og  forhindre eller begrense tragediene.
Safe4 Risk Solutions  hjelper deg med å trene ditt personale og dine elever slik at uønskede hendelser forhindres før de oppstår.