shake

Private virksomheter

I dagens trusselsituasjon er det å sikre sin virksomhet mot fiendtlige handlinger mot personale, bygninger, materiell og immaterielle verdier noe alle virksomhetsledere bør  ha på agendaen.

VI  GIR DEG VERKTØYENE OG KOMPETANSEN
slik at din organisasjon kan agere på best mulig måte i en truet situasjon. Vi trener din organisasjon i å oppdage avvik fra normaliteter, og gjennom denne treningen kan organisasjonen bedre forhindre at en hendelse inntreffer eller eskalerer. Med gode verktøy og trening har du en plan og kan iverksette tiltak mot tilsiktede og utilsiktede hendelser.

FOR SENT Å PLANLEGGE NÅR HENDELSEN HAR INNTRUFFET
Nøkkelen er gode gjennomarbeidet planverk og prosedyrer, og ikke minst; trening og atter trening.

Safe4 Risk Solutions bistår din bedrift med ulike rådgivingstjenester og øvelser, slik at alle ansatte vet sin funksjon og kan bidra til beskyttelse av seg selv, sine kollegaer, bedriftens eiendeler, selskapets omdømme og selskapets kunderelasjoner, skulle en uønsket hendelse skje i eller rundt bedriften.

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO